Sistem RC3

Pregled

Reference

Početna stranica

Sistem RC3 je digitalni registrofon koji služi za registrovanje i snimanje razgovora sa telefona ili radio-stanice. Za registrovanje razgovora se koristi PC računar koji je preko interfejsa povezan sa telefonskim linijama ili radio-stanicama.

Karakteristike sistema

 • istovremeno snimanje razgovora na 4 - 32 kanala (telefonske ili radio veze), na jednom računaru
 • memorisanje datuma, vremena početka, kraja i trajanja razgovora
 • snimanje razgovora u GSM (13kbit/s) ili ADPCM (32kbit/s) formatu
 • čuvanje snimljenih razgovora od 120 do 600 dana (zavisno od intenziteta razgovora i konfiguracije računara)
 • arhiviranje snimljenih razgovora na disketu, ZIP disk, CD-R/RW ili memorijsku karticu
 • pretraživanje snimaka po datumu i vremenu snimanja
 • detekcija SELECT 5 poziva sa radio stanice
 • detekcija pozvanog broja za tonski i impulsni način biranja
 • prikupljanje informacija o telefonskom pozivu sa kućne digitalne centrale preko serijske komunikacije
 • umrežavanje računara u LAN mrežu, pri čemu na svakom računaru mogu da se pretražuju, reprodukuju i arhiviraju snimci sa ostalih računara. To omogućava konfigurisanje sistema za snimanje na Nx32 kanala (64, 128 itd.).
 • nadgledanje toka snimanja, reprodukcija i arhiviranje snimaka sa udaljenog računara preko mreže ili putem telefonskog modema.
 • pretraživanje snimljenog materijala uz mogućnost reprodukcije, po ulaznom kanalu, vremenskom intervalu, pozvanom broju, tipu poziva (odlazni/dolazni)
 • za bilo kakvu promenu konfiguracije uređaja i brisanje snimaka iz arhive, potrebno je unošenje lozinke. Svi pristupi sistemu se pamte u izveštaj, sa datumom i vremenom pristupa i imenom korisnika čija je lozinka korišćena.

Govorni automat

Sistem RC3 može da se proširi dodatkom koji omogućava funkciju govornog automata na željenom broju telefonskih linija. Mogućnosti govornog automata su:

 • Davanje servisnih informacija (najavljena isključenja, saglasnosti, itd.) koje priprema dispečer ili operator
 • Integracija sa bazom podataka bilo kog tipa i davanje informacija zasnovanih na podacima iz baze (provera zaduženja, uplata, itd.)
 • Ostavljanje poruka dispečeru ili operateru - prijava kvara i reklamacije
 • Prosleđivanje poziva operateru
 • Druge funkcije zavisno od potreba korisnika