Sistem RC1

Pregled

Hardver

RC1 SCADA

Realizacija

Reference


Sistem RC1p

daljinsko upravljanje
javnom rasvetom

Početna stranica

Pregled

Informacioni sistem RC1 je sistem za prikupljanje i analizu podataka i upravljanje razvijen namenski za potrebe elektrodistribucije. Obzirom da je rađen uz stalne konsultacije sa stručnjacima iz elektrodistribucije, a na osnovu njihovih zahteva i potreba, sistem RC1 predstavlja kompletno rešenje za efikasno i pouzdano upravljanje i kontrolu mreže elektrodistribucije.

Sistem se sastoji iz osnovnih komponenti i modula, koji se ugrađuju prema potrebi korisnika. Time je omogućeno optimalno iskorišćenje kapaciteta sistema, jednostavno i jeftino proširenje, kao i realizacija specifičnih zahteva pojedinih korisnika koji nisu obuhvaćeni sistemom.

Od konstrukcije svakog modula do kompletne softverske podrške sistem je potpuno domaći proizvod, što je od velike važnosti, posebno sa stanovišta održavanja i nadgradnje sistema.

Kontrola i praćenje svih značajnih parametara u mreži elektrodistribucije, kao i upravljanje kompletnom mrežom obavlja se iz dispečerskog centra.

Sistem omogućava:

 • prikaz uklopnog stanja mreže (110kV, 35kV, 10kV, jednopolna šema trafo-stanice) na računaru;
 • prikaz uklopnog stanja mreže na sinoptičkoj ploči;
 • automatsko prikupljanje merenih vrednosti u trafo-stanicama na svakih 15 min. i prikaz merenja na računaru;
 • čuvanje svih podataka o merenjima najmanje godinu dana;
 • prikaz informacija o vrednostima merenja pojedinih mernih mesta za bilo koji (dnevni, mesečni, itd.) vremenski interval u obliku tabela ili dijagrama;
 • trenutno javljanje svih promena u mreži (promena uklopnog stanja, signali zaštite, kritične vrednosti napona i struje) sa rezolucijom od 1 ms
 • komandovanje elementima mreže - uključenje/isključenje prekidača, promena regulacije trafoa, itd.
 • vrednosti merenja i informacije o promeni signala se čuvaju u daljinskim stanicama u slučaju kvara na prenosnim putevima
 • korišćenje raspoloživih sistema komunikacije (radio-veza, ptt parica ili mobilna telefonija) za prenos podataka, informacija i komandovanje, tako da nije potrebno ulaganje u nove prenosne puteve;
 • željenu analizu i obradu svih skladištenih podataka, štampanje smenskih izveštaja kao i izveštaja o trenutnom stanju mreže.

Povratak na početak strane

Centralna stanica

Centralna stanica održava vezu sa daljinskim stanicama preko radio veze ili signalnih linija (ptt parica). Veza je dvosmerna, čime je omogućena i kontrola i komandovanje udaljenim uređajima. Sve promene koje se registruju u sistemu, daljinske stanice javljaju centralnoj stanici, koja ih prosleđuje računaru.

Pored toga, na centralnu stanicu može da se priključi i sinoptička ploča na kojoj se mogu prikazivati važnije informacije tako da budu dostupne većem broju ljudi. Pored veze sa centralnom stanicom, daljinska stanica ima mogućnost za priključenje računara preko koga se mogu dobiti informacije u slučaju kvara na vezi sa centralnom stanicom.

Centralna stanica obezbeđuje do 2048 izlaznih signala za priključenje na sinoptičku ploču (svaki signal odgovara jednom elementu mreže).

Daljinska stanica

Centralizovana daljinska stanica

U trafo stanicama sa već izvedenim prilagođenjem gde su svi pojedinačni i analogni signali dovedeni u jednu tačku, ugrađuje se centralizovana daljinska stanica.

Daljinska stanica je smeštena u 19" RACK metalnu kutiju. Osnovna konfiguracija daljinske stanice sadrži napajanje, računarsku i komunikacionu ploču. Ostale ploče se dodaju zavisno od potreba.

 


Kapacitet pojedinačnih ploča u daljinskoj stanici je:

 • ulazna ploča - 64 digitalna (on / off) signala.
 • komandna ploča - 32 izlaza koji su grupisani u 16 parova (uključenje / isključenje prekidača).
 • merna ploča - 16 analognih ulaza.
 • brojačka ploča - 8 ulaza za signale sa impulsnih brojila.

Ukupni kapacitet centralizovane daljinske stanice je:

 • 2048 digitalnih signala
 • 256 analognih signala (struja, napon, snaga)
 • 256 komandi
 • 256 signala sa impulsnih brojila.

Napajanje je 220V AC ili iz izvora 110V DC iz trafo-stanice.

Distribuirana daljinska stanica

Distribuirani koncept daljinske stanice zahteva mnogo manje intervencije u samoj daljinskoj stanici i neuporedivo manje radova i materijala (provodnika) potrebnih za ožičenje signala u odnosu na centralizovanu varijantu prilagođenja. Pored toga, ovakva koncepcija obezbeđuje da se signali detektuju na mestu nastanka, bez nepotrebnih posrednika, kao što su dugački provodnici i relejne kombinacije, koji uvećavaju nepouzdanost.

Daljinska stanica se sastoji od jedne centralne komunikacione jedinice i mini jedinica raspoređenih u ćelijama. Svaka mini jedinica odgovara jednom polju (izvodno polje 35kV, trafo polje 35KV, trafo polje 10kV, merno i spojno polje, izvodno polje 10kV, sopstvena potrošnja).
Napajanje je 220V AC ili iz izvora 110V DC iz trafo-stanice.
Kapacitet jedne mini jedinice je:

 • 8 do 32 digitalna signala
 • 2 do 16 analognih signala (struja, napon, snaga)
 • 2 do 8 komandi (prekidač, regulacija trafoa, itd.)
 • 2 do 8 signala sa impulsnih brojila.

Daljinska stanica - koncentrator podataka

Ova daljinska stanica koristi se za kontrolu trafo stanica koje imaju ugrađene mikroprocesorske zaštite različitih proizvođača. Izmerene vrednosti i signali sa zaštita se prenose do daljinske stanice - komunikacionog modula, koji ih prosleđuje centru.

Komunikacija sa mikroprocesorskim zaštitama se ostvaruje preko odgovarajućih priključaka zaštita za SCADA komunikaciju. Podržani protokoli komunikacije su MODBUS i IEC 60870-5-103.

Povratak na početak strane

RC1 SCADA

Ovaj programski paket omogućava integraciju svih mogućnosti sistema i centralizaciju svih podataka koje sistem prikuplja kao i centralizaciju upravljanja mrežom. Program omogućava registrovanje stanja mreže paralelno sa sinoptičkom pločom i to na više nivoa, počev od najviših naponskih nivoa do jednopolne šeme pojedinačne trafo-stanice i mreže 10kV. Moguće je praćenje i kontrola više udaljenih delova mreže istovremeno.

Program registruje sve alarme sa daljinskih stanica i vrši automatsku promenu stanja mreže uz zvučni signal. Promene stanja i alarmi se registruju trajnim memorisanjem u računaru i štampanjem podataka o elementu čije je stanje promenjeno. Svi događaji u sistemu se memorišu u obliku standardnog izveštaja koji se može kasnije pregledati i naknadno odštampati.

Podaci o merenjima koji stižu sa daljinskih stanica se trajno arhiviraju i mogu se kasnije obraditi. Trenutne vrednosti merenja se prikazuju uz odgovarajuću ćeliju kojoj pripadaju. Podaci o merenjima za bilo koji dan (za odabrano mesto) mogu da se prikažu u obliku dijagrama, ili odštampaju kao dijagram ili tabela.

Povratak na početak strane

Realizacija

Za plasman sistema RC1 je značajno da se može realizovati korak po korak, zavisno od želja i mogućnosti korisnika. To znači da se programski paket može realizovati nezavisno od hardvera ukoliko se želi samo obrada i evidencija podataka na računaru, ili to može biti prvi korak u realizaciji celog sistema.

Sistem RC1 se sa svim funkcijama može realizovati i na delu mreže elektrodistribucije, a da se kasnije, bez problema, priključi ostali deo. Sistem obezbeđuje i mogućnost proširenja mreže elektrodistribucije u slučaju izgradnje novih trafo-stanica ili delova mreže. Pored toga, na zahtev korisnika, u sistemu se mogu realizovati i dodatne funkcije bilo u hardverskom delu bilo kao dopuna programskog paketa.

Za slučaj da korisnik nema odgovarajuće stručne ekipe za projektovanje i prilagođenje trafo stanice za sistem dispečerskog upravljanja, spremni smo da ponudimo i kompletnu inžinjering uslugu, što pored sistema RC1, podrazumeva snimanje postojećeg stanja, izradu projekta i izvođenje potrebnih prilagođenja.

Povratak na početak strane